Aquatex nyheder

Regler for vandinstallationer i bygninger

Få styr på lovgivningen og undgå påbud fra myndigheder, bødestraf og ikke mindst - syge brugere.

Denne artikel er til dig der ejer eller bruger en bygning

Når du har læst denne artikel:

  • kender du til dit ansvar ift. lovgivningen som bruger eller ejer af en bygning
  • ved du hvordan du kan sikre dig dine vandinstallationer overholder lovgivningen
  • kender du til straffen for ikke at leve op til dit ansvar

Hvad er du ansvarlig for, ift. vandistallationer, som ejer af en bygning?

De fleste kender nok, i en eller anden grad til reglen om, at vandinstallationer skal være udført, efter de regler der var gældende på det tidspunkt, de er blevet lavet. Faktisk siger loven også, at reparation og mindre ændringer, må udføres efter de regler, der var gældende på tidspunktet, vandinstallationens blev lavet.

Generelt gælder det for vandinstallationer i eksisterende bygninger, at reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholder mv. i udgangspunktet kan udføres efter metoder, der var tilladte på installationens udførelsestidspunkt. Byggereglementets vejledning

MEN, pas på.....

For som ejer af bygningen er du ansvarlig for at vandinstallationen er i orden og ikke er til fare for nogen – uanset hvornår den er opført. Det står i byggelovens § 14 stk. 2.

§403 i bygningsreglementet siger at drift og vedligehold skal ske under hensyn til, at: der ikke opstår risiko for menneskers sundhed eller komfortmæssige gener. 

§405 i bygningsreglementet siger, vandinstallationer skal være udført, så de kan fungere uden risiko for menneskers sundhed, som følge af bakterievækst – herunder legionella i vandet.

Det vil sige, bliver nogen syge af vand fra dine bygninger, så er du ansvarlig.

Kan brugere af bygningen være ansvarlige?

Brugerne af bygningen er ansvarlige for at bygningens installationer bruges korrekt.

Ofte vil opgaven med risikovudering i vandinstallationer, for at minimere muligheden for legionella, være uddelt til eksempelvis

Personer der har kontrol ejendomme hvor der er risiko for smitte fra vandinstallationerne til brugere, medarbejdere eller besøgende. Det kan være virksomheder der udlejer ejendomme, ferielejligheder eller hoteller mm. Det kan være bygningsejere, arbejdsgivere, selvstændige mm.

Hvad vil det sige at være "ansvarlig"?

Det vil sige at det er din opgave at sørge for, betale for, at din vandinstallation kommer i en stand der lever op til loven.

Herudover er det også den ansvarlige, der bliver straffet for en eventuel overtrædelse af byggeloven

Drikkevandsdirektivet kan også blive aktuelt

Er der mistanke om forurening i dit vand, kan du blive pålagt, at du, skal undersøge både dit vand og dine vandinstallationer, af kommunen. 

Hvis din vandforsyning (oftest vandværket) har dokumenteret, at de ikke er årsag til forurening, kan kommunen pålægge dig den fulde regning for undersøgelsen, ifølge drikkevandsdirektivets § 12 stk. 2.

Hvordan ved jeg om min vandkvalitet er god nok?

Det finder du ud af ved at få taget vandprøver som kan klarlægge bakterierisikoen i dit vand. Hvis vandkvaliteten er i orden, de kritiske steder i din vandinstallation, så kan du nøjes med at forebygge. 

Over tid kan det næsten ikke undgås at der opbygges en slimet hinde (biofilm) på indersiden af rørene. Biofilm er et godt ynglested for legionella. Derfor er det en god ide at forebygge, så du minimerer risikoen for at personer, blive syge af dit vand.

Hvordan siger BR18 at man skal forebygge mod legionella?

I byggereglementets vejledning står der følgende:

For at sikre en god vandkvalitet i vandinstallationer, skal det sikres, at der ikke er døde ender i systemet eller dele af systemet, hvor der ikke er forbrug af vand gennem længere tid.

Døde ender er rør, der stadig er tilsluttet vandinstallationen, men som ender blindt. Det skaber stillestående vand, som giver gode betingelser for legionella og andre farlige bakterier.

Br18 siger desuden at du skal vurdere om alle aftapningssteder bliver brugt eller om de kan undlades. Hvis et aftapningssted ikke benyttes, kommer det i praksis til at fungere som en blind ende, hvor bakterier har gode vækstbetingelser.

Du kan også overveje om det er nødvendigt med varmt vand på et givent aftapningssted eller om det kan undlades

DS 439 – normer for temperaturer rundt i vandinstallationen for at nedbringe risiko for legionella

Ifølge DS 439 skal fremløbstemperaturen på vandinstallationen være minimum 55 grader. Ved yderst placerede aftapningssted skal temperaturen være 50 grader – dog ned til 45 grader i spidsbelastiningsperioder.

Disse temperaturer er vigtige at overholde, for de holder de fleste legionellabakterier fra fadet. Derfor er det en god ide også, at få tjekket temperaturen på vandet, strategiske steder i vandinstallationen, når der alligevel tages vandprøver.

Hvad er straffen for ikke at overholde byggeloven og BR18?

Overtræder du nogen af ovenstående regler i byggeloven og BR18 bliver du straffet med bøde siger paragraf 564. Derudover kan der pålægges strafansvar til selskaber mv.

Kommunen kan desuden pålægge dig at du ikke må bruge dine bygninger indtil du har bragt forholdet i orden.

Hvad er byggeloven, Br18, ds 439 og drikkevandsbekendtgørelsen

  • Byggeloven fastsætter regler for hvem der har ansvar for bygningen og dens installationer
  • BR18, Bygningsreglementet, fastsætter regler for, hvordan vand skal ind i en bygning og hvordan det skal føres rundt. Reglerne afhænger af hvad de enkelte rum og vandinstallationer i bygningen skal anvendes til. Reglerne er lavet for at vandinstallationerne er sikre og sundhedsmæssigt ufarlige
  • DS 439 er en dansk standard for vandinstallationer. Bygningsreglementet henviser til flere af normerne i DS 439, som krav til vandinstallationerne. Det er dog ikke alt i ds 439 der er et krav, da flere af normerne er blevet forældet, siden ds 439 blev lavet i 2009.
  • Drikkevandsdirektivet hører under miljøstyrelsen men har snitflader op imod bygningsreglementet. Det drejer sig om regler for krav til drikkevandskvalitet, samt regler for genanvendelse af regnvand

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: